પરિપત્ર-૧૦૬૨ : બી.આર્ક. અભ્યાસક્રમના માર્ચ-૨૦૨૦ માં લેવાનાર સેમેસ્ટર-૧, ૩, ૫ અને ૭ ના પરીક્ષા આવેદન પત્ર બાબત.

પરિપત્ર-૧૦૬૨ : બી.આર્ક. અભ્યાસક્રમના માર્ચ-૨૦૨૦ માં લેવાનાર સેમેસ્ટર-૧, ૩, ૫ અને ૭ ના પરીક્ષા આવેદન પત્ર બાબત.