પરિપત્ર-૯૦૦ : “સેન્ટ્રલ સેક્ટર સ્કીમ ઓફ સ્કોલરશીપ ફોર કોલેજ એન્ડ યુનિવર્સિટી સ્ટુડન્ટ“ બાબત.

પરિપત્ર-૯૦૦