પરિપત્ર-૯૯૨ : શિક્ષણ વિદ્યાશાખાના મધ્યસ્થ મૂલ્યાંકન કેન્દ્ર બાબત.

૯૯૨